Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Hvordan søke

Søknader må sendes inn skriftlig til utvalgets koordinator (fu-koordinator@ifi.uio.no). Søknaden skal bestå av kun én pdf der alle eventuelle vedlegg (f.eks budsjett, vedtekter og tidligere regnskap) er inkludert i samme fil. Vi gir tre typer støtte: prosjektstøtte, semesterstøtte og likviditetsstøtte.

For at en søknad skal kunne godkjennes må den inneholde:

  1. Søknadstype (Driftstøtte/Prosjektstøtte/Likviditetstøtte)
  2. Vedlagt budsjett for prosjekt/semester
  3. Søknadsdato
  4. Kontonummer for utbetaling (NB! Dette kan ikke være en privatkonto)
  5. Kontaktperson
  6. Samlet søknadsbeløp

Alle beløp som søkes om må festes til konkrete punkter i budsjettet og i søknaden. Med dettes menes det at dersom du får penger fra flere hold; f.eks Kulturstyret, Studentparlamentet eller egne inntekter, så skal det spesifiseres hvilke av postene i budsjettet er det støtten du søker fra Fordelingsutvlaget skal gå til. Dette er ettersom det fort kan være poster som ulike aktører har ulikt syn på støtte. 

Arrangement og prosjekter må beskrives (også i søknad om driftstøtte). I etterkant av endt prosjekt for prosjektstøtte eller semester for driftstøtte plikter foreningen å sende inn regnskap og rapport for prosjekt/semester. Midler som ikke brukes opp til gitte formål og som overstiger 100,- NOK må betales tilbake til Fordelingsutvaget etter endt arrangement/semester. Skal man endre fordelingen av penger mellom ulike poster er man nødt til å søke om omfordeling av midler. Dette skal helst gjøres før midlene brukes.

Ved søknad om semesterstøtte så skal balanse være med i både budsjett og regnskap som leveres med rapport. Budsjett og regnskap skal da også inkludere alle poster på budsjettet for foreningen, ikke kun de det søkes til Fordelingsutvalget om.

Fordelingsutvaget kan kreve tilbake hele eller deler av tildelt beløp dersom:

  • Det er uoverenstemmelse mellom opplysningene gitt I søknaden og reelle forhold
  • Midler er brukt i strid med villkårene for tildelingen
  • Søker nekter fordelingsutvaget å gjennomføre regnskapskontroll
  • Foreningen ikke oversender dokumentasjon som fordelingsutvaget har krav på (ref pkt 4 Rapportering i retningslinjene for søknader)

 

Hva er de ulike typene støtte?

Semesterstøtte er støtte til arrangement og drift delt over et semester eller annen gitt periode. Søknaden skal ikke inkludere midler som går utenom foreningens vanlige drift. Ved større arrangement eller innkjøp foretrekkes det at dette skilles ut i en egen søknad om prosjektstøtte, spesielt dersom dette er noe som ikke avholdes/kjøpes inn hvert semester. Søkander om semesterstøtte krever vedlagt budsjett og regnskap fra foregånde periode/semester.

Prosjektstøtte er støtte til enkeltstående arrangement eller prosjekter. Søknaden krever beskrivelse av arrangement eller prosjekt. Søkes det om midler etter at prosjektet er ferdig skal søknaden inneholder regnskap i tillegg til budsjettet.

Likviditetstøtte er et økonomisk buffer alle foreninger kan søke om for å bli mer økonomisk fleksible. Søknader om buffer kan være på opp til 5000kr. Formålet med bufferet er ikke å være en støtte til driften, men et lån som er ment for at mindre foreninger skal ha bedre likviditet. Hver forening kan søke om buffer kun én gang og bufferet skal betales tilbake til Fordelingsutvalget hvis foreningen oppløses.

Frimiddelstøtte er støtte som programlinjeforeningene kan søke om hvor de da blir tildelt en mindre sum med penger som kan brukes fritt med noen begrensninger. Disse pengene kan ikke spares over tid og man forventer rapport på forbruket her også. Man kan lese mer på SETT INN ARTIKKEL HER